Pretensioonide esitamise tingimused

 1. 1. Pretensioonide esitamise aeg on eraisikule 24 kuud alates toote üleandmisest. Juriidilisele isikule 6 kuud .
 2. 2. Pretensioonide esitamise aja jooksul on Tarbijal õigus toote tasuta remondile või asendamisele. Kui viga on tekkinud tootja süül, kaetakse kõik materjali- ja tootmisvead ning töö kui varuosade maksumus.
 3. 3. Pretensiooni esitamise õigus kehtib üksnes originaal ostudokumendi esitamisel..
 4. 4. Pretensiooni alla ei kuulu toote vigade kõrvaldamine, mida on põhjustanud kasutamisjuhiste mitte täitmine.
 5. 5. Pretensioonide esitamise õigus ei laiene vigastustele, mis on tekkinud toote transportimisel peale toote üleandmist ostjale.
 6. 6. Client Is King OÜ ei kõrvalda pretensioonide esitamise õiguse ajal ilmnenud puuduseid tasuta, kui see on põhjustatud:
 • normaalsest kulumisest;
 • mitteoriginaalosade või ebasobivate tarvikute kasutamisest, teenindusest või modifikatsioonist, mida on teostanud Müüja poolt mittevolitatud isik, seadmete väärast kasutamisest ja hooldamisest
 • toote seerianumbri rikkumisest, vahetamisest või eemaldamisest;
 • kliendile enne seadme ostmist Client Is King OÜ poolt teatavaks tehtud puudustest;
 • äikese või mõne muu loodusjõu tagajärjel tekkinud vigastused.

7. Client Is King OÜ tugineb vastutuse kindlaks määramisel tootja volitatud esindaja poolt teostatavale ekspertiisile. Kui ekspertiisi tulemusel selgub, et puudused on põhjustatud eelpool loetletud teguritest, kuid seadme remontimine on võimalik, siis on Tarbijal võimalus tellida tasuline remont. Vedeliku/niiskuskahjustusega ja/või mehaanilise vigastusega seade kuulub remontimisele üksnes tasulises korras.

8. Seadmele teostatud ekspertiisi eest tuleb tasuda ekspertiisi tasu kui Client Is King OÜ ei ole vastutav seadmel ilmnenud puuduse kõrvaldamise eest ning seadme remontimine ei ole võimalik. Samuti tuleb Tarbijal tasuda ekspertiisi tasu kui seadmel ei tuvastata ekspertiisi tulemusel puudust ning seade vastab tootja tehnilistele nõuetele.

9. Esimese kuue kuu jooksul ilmnenud puuduste puhul eraiskust tarbijalt seadme ekspertiisi tasu ei võeta isegi juhul kui puudus kontrolli käigus ei ilmne või selgub, et tegemist pole tootmisdefektiga.

10. Kui tarbija ei nõustu Client Is King OÜ seisukohaga, tuleb tarbijal tõendada seda, et:

 • tegemist on puudusega , mis ei vasta lepingutingimustele
 • puudus või selle põhjus eksisteeris seadme üleandmise hetkel;
 • Client Is King OÜ on puuduse eest vastutav.

11. Kui Client Is King OÜ on andnud seadmele müügigarantii, siis tagab Client Is King OÜ puuduste kõrvaldamise kooskõlas müügigarantii tingimustes tooduga. Müügigarantii EI kehti väljaspool Eesti Vabariiki ostetud toodetele!

12. Pretensiooni esitamise õiguse kasutamiseks tuleb pöörduda Client Is King OÜ poole ostudokumendil toodud aadressil või helistada meie klienditeeninduse numbrile E-R 6840048

13. Lisaks pretensiooni esitamise õigusest tulenevatele õigustele on ostjal ka kõik muud Eesti Vabariigi seadusandlusest tulenevad õigused.

14. Maaletooja /remondi teostaja/teeninduskeskuse aadress: Client Is King OÜ, Punane 42, 13619 Tallinn, Telefon: +372 6840048, E-mail: info@clientisking.eu.